[AD]
[뉴스토마토] 최초 작성일 : 2013-02-28 19:04:34  |  수정일 : 2013-02-28 19:16:43.227 기사원문보기
코스닥 외국인 순매도 상위종목(확정)
[뉴스토마토 최용식기자] 28일 코스닥 외국인 순매도 상위종목
 
종목명 금액(백만원)
 다음(035720)  3,164
 한스바이오메드(042520)  2,432
 코오롱생명과학(102940)  2,420
 인터플렉스(051370)  2,002
 동서(026960)  965
 성우하이텍(015750)  843
 실리콘웍스(108320)  801
 KH바텍(060720)  652
 루멘스(038060)  615
 안랩(053800)  524
 
 

증권 기사 목록위로

인기뉴스